Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní informace

 1. Tomáš Flekna, se sídlem Letná 562/43, 46001 Liberec, IČ: 72011777, živnostenský list vydal Městský úřad Semily pod č.j. ŽÚ/1178/06 a ev.č. 360802-31101 (dále jen "Dodavatel"). Dodavatel není plátcem DPH.
 2. Jan Mocňák, se sídlem Na Výšinách 453/6, 46015 Liberec 5, IČ: 86736671 (dále jen "Dodavatel"). Dodavatel je plátcem DPH.
 3. VOP jsou závazné pro všechny objednatele a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice.
 4. Používání dat, zdrojových kódů, veškerých log a grafických výstupů třetími osobami lze jen se souhlasem dodavatele.

II. Objednávka služeb

 1. Objednávka, vždy podepsaná ze strany dodavatele i ze strany objednatele, se stává závazným smluvním vztahem, kterým dochází k vytvoření díla v jeho postupných krocích, které dále specifikují tyto podmínky. Vyjímku tvoří dokumenty potvrzené elektronicky ze strany objednatele v systému dodavatele.
 2. Objednávka musí obsahovat zejména:
  • obchodní jméno objednavatele, u právnických osob i právní formu
  • poštovní adresu sídla objednatele (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město či obec)
  • fakturační adresu objednatele
  • IČ objednatele
  • DIČ objednatele
  • kontaktní údaje objednatele (telefon, e-mail)
  • druh objednané služby
  • v odůvodněných případech může provozovatel vyžadovat, aby objednávka byla ze strany objednatele podepsaná
  • identifikační obchodní údaje dodavatele
  • termín dokončení dohodnutého díla
  • definici realizovaného díla, případně řešenou přiloženým dokumentem
  • platební podmínky

III. Cena služeb a platební podmínky

 1. Objednatel díla uhradí 100% dohodnuté částky za objednanou službu na účet dodavalele uvedený na příslušné objednávce.
 2. Termín dokončení dohodnutého díla je uveden v objednávce a může se změnit po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem.
 3. Sazba ceny za objednané služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání služeb. Dodavatel si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na webových stránkách, pokud není v ceníku uvedené jinak.
 4. Daňový doklad – faktura, je ze strany dodavatele zaslána elektronickou poštou objednateli na email uvedený v objednávce. Na vyžádání je možné zaslat originál daňového doklad - faktury poštou a to za poplatek uvedený v aktuálním ceníku.
 5. V případě nezaplacení fakturované částky do termínu spatnosti jej dodavatel vyzve k uhrazeni a pokud tak nebude učiněno, může zobrazit základní identifikační údaje dlužníka na svých webových stránkách v sekci Dlužníci.

IV. Tvorba webových stránek

 1. Při vytváření nových webových stránek postupujeme v několika krocích, a to:
  • poptávka webu
  • analýza, kalkulace
  • podpis smlouvy
  • grafický návrh
  • programování webu
  • testování webu
  • seo optimalizace
  • předání webu, platba
  • technická podpora
 2. Pro kvalitní spolupráci a co nejlepší výsledek je třeba sepsat u složitějších projektů specifikaci, kde jsou definovány jednotlivé vlastnosti a funkce realizovaného díla.
 3. V rámci nově vytvářeného webu automaticky optimalizuje kód pro SEO, vytváří validní kód dle aktuálních norem a pomáhá klienta nasměrovat, jakým způsobem sepsat obsah stránek a jaké v něm používat výrazy a klíčová slova.
 4. Zveřejnění webového projektu se realizuje zkopírováním z testovacího umístění na oficiální webhosting. Standardně implementujeme naše projekty u společnosti INTERNET CZ, a.s. provozující webhosting pod značkou Forpsi - zde pomáháme klientovi s kompletním servisem od registrace, objednání po dodatečné konfigurace. Pokud klient požaduje umístění na jiný webhosting, plně zodpovídá za standardní konfiguraci serveru a podporu požadovaných vlastností webhostingu. Pokud by bylo třeba, pro nasazení na jiný webhosting, provést zásadní změny projektu, bude tento čas počítán jako vícepráce. Standardní konfigurace webserveru:
  • OS Linux + Apache
  • PHP 5.4+
  • MySQL s administračním rozhraním phpMyAdmin
  • SAFE_MODE off
  • MOD_REWRITE, MOD_DEFLATE, MOD_EXPIRES
  • .HTACCESS konfigurace
  • stejný vlastník pro FTP i webový server
 5. K webu i administračnímu rozhraní má klient přístup před zveřejněním kvůli otestování a vyzkoušení administračního rozhraní. Celé rozhraní má stručný manuál s popisem klíčových prvků, ale je dostatečně návodné pro okamžitou práci. Dle požadavků klienta lze realizovat jedno školení v komplexním používání administračního rozhraní a to vzdáleně např. přes skype nebo na dohodnutém místě. Konzultace jednotlivých vlastností nebo případných nejasností probíhá později v rámci technické podpory.

V. Úpravy díla, nové funkce

 1. Úpravy na díle, na které se nevztahují reklamační podmínky, jsou považovány za nové funkce nebo vlastnosti díla a dodavatel je oprávněn si za tyto účtovat adekvátní částku.
 2. Odhad ceny dodavatelem za úpravy musí být schválen objednatelem. Za autorizovaný požadavek na úpravu se považuje ať papírová objednávka, nebo jen pokyn k úpravě zaslaný a odsouhlasený odpovědnou osobou formou emailu. Teprve poté je realizována vlastní úprava.
 3. Po dokončení úpravy je klientovi zaslán informační email a je vyzván k otestování funkce či ověření stavu, obsahu a vzhledu úpravy. Pokud uživatel nereaguje nebo nezašle nesouhlasné stanovisko, je úprava považována za dokončenou.
 4. Ceny úprav pro jednotlivé klienty a projekty evidujeme jako samostatné položky. Fakturujeme buď okamžitě, nebo po nashromáždění vyšší částky k fakturaci, běžně více jak 1000,- Kč.

VI. Reklamační řád

 1. Objednatel má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně dodavatele. Zároveň je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně dodavatele vznikla, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 30 dní ode dne, kdy objednavatel chybu zjistil, nebo mohl zjistit.
 3. Reklamaci je objednavatel oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla dodavatele, e-mailem na příslušnou adresu uvedenou v sekci Kontakty na těchto stránkách u příslušného dodavatele), přičemž reklamace musí být doručena dodavateli. Dodavatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 30 dní ode dne jejího převzetí.
 4. Chybou na straně dodavatele není, pokud služby nejsou u objednavatele dostupné v důsledku výpadku připojení objednavatele na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které dodavatel nezodpovídá.
 5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních služeb.

VII. Omezení odpovědnosti dodavatele

 1. Dodavatel nezodpovídá za škodu, která může objednateli nebo třetím osobám vzniknout používáním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Náplní činnosti dodavatele projektu a mezi jeho povinnosti nepatří zpracování osobních údajů, pokud to není konkrétně specifikováno v písemné zadávací dokumentaci, tzv. specifikaci projektu. Dle EU 2016/679 (General Data Protection Regulation) zpracovatelem nejsou osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak správcem osobních údajů), se mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji zpracovávanými tímto správcem, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.
 2. Dodavatel projektu se zavazuje k mlčení o veškerých bezpečnostních opatřeních projektu, které by se dozvěděl nebo se kterými by přišel do styku při návrhu a realizaci projektu. Při jakémkoliv, i nahodilém, přístupu k osobním údajům bude tyto údaje chránit a zejména nezpřístupní a nepředá údaje nikomu dalšímu.
 3. Údaje potřebné pro spolupráci s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, jejichž údaje uchováváme v rozsahu nutném pro fakturaci, udržitelnost projektů a splnění právních povinností a zákonných termínů, jsou dostupné pouze oprávněným osobám pracujícím na projektu.

IX. Společná ustanovení

 1. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi smluvními stranami, se smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným rokováním, s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.
 2. Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle smlouvy nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje formou zveřejnění na webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 2. Smlouva může být změněna či doplněna na základě souhlasu obou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran; tím není dotčeno ustanovení odst. 1 tohoto článku VOP.
 3. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce třetím osobám. Dodavatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji objednavatele, budou zachovávat mlčenlivost o nich a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu dotyčné osoby. Tímto ustanovením nejsou dotknuté povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/anebo rozhodnutí dotknutých orgánů.
 4. V případě, že se některá ustanovení smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm smluvní strany projevily. Do doby dosažení dohody se namísto takovýchto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
 5. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou smluvních stran ve smlouvě.

 

Tyto VOP nabývají platnosti 25.5.2018.